Feiff integritetspolicy

Feiff Revision AB
org. nr 556987-4737
Kungsängsvägen 19
753 23 Uppsala
e-post: info@feiff.se
Denna policy avser integritet och beskriver hur samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Feiff Revision & AB tillhandahåller revisions- och rådgivningstjänster för dig som är kund hos oss.
Med integritetspolicyn vill vi att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss samt visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
Feiff Revision AB är personuppgiftsansvarig för att företagets behandling av dina
personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi personuppgifter?
När du är kund hos oss för att kunna nyttja våra tjänster inom revision och rådgivning behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vår datapolicy innebär att vi sparar och hanterar så lite av dina uppgifter som möjligt. Det betyder att vi bara använder de uppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra de revisions- och rådgivningstjänster som du som kund har begärt. Personuppgifter vi samlar in för dig som är kund är
följande:

 • Namn
 • Adress (gata, postnr, postort)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer

Sammanställning av personuppgiftshantering
Ändamål: Samla listor i löneprogram för att kunna hantera löneadministration för kundens anställda
Rättslig grund: Samtycke, intresseavvägning
Lagringstid: 10 år
Typ av personuppgifter:

 • Namn
 • Adress (gata, postnr, postort)
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Uppgift om månadslön alt. timlön
 • Skattetabell samt ev. jämkning
 • Bankkontonummer
 • Ev registreringsnummer på förmånsbil

Ändamål: Upprätthålla kommunikation med dig som kund avseende vår verksamhet
Rättslig grund: Samtycke, intresseavvägning
Lagringstid: 10 år
Typ av personuppgifter:

 • Namn
 • Adress (gata, postnr, postort)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Ändamål: Fakturering av våra tjänster
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse (bokföringslagen)
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, 7 år enligt bokföringslagen
Typ av personuppgifter:

 • Namn
 • Adress (gata, postnr, postort)
 • E-postadress

Ändamål: Kontakt- och offertförfrågan via formulär på hemsidan
Rättslig grund: Samtycke, Intresseavvägning
Lagringstid: 2 år
Typ av personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss.

Ändamål: Utföra revisions- och rådgivningstjänster enligt upprättade uppdragsavtal
Rättslig grund: Samtycke, intresseavvägning
Lagringstid: 10 år
Typ av personuppgifter:

 • Namn
 • Adress (gata, postnr, postort)
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Hur länge sparas personuppgifterna?
Feiff Revision AB sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat av ändamålet.
Hur lång tid detta är kan variera beroende på typ av personuppgift och ändamål. Se punkten om ”Sammanställning av personuppgiftshantering” för mer detaljer.

Lämnas personuppgifterna ut till någon?
Feiff Revision AB lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners med personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för Feiff’s räkning inom t.ex. IT (Canerva inkl dess dotterbolag, Björn Lundén information, Wolters kluwer).

Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, eller samtycke. Feiff Revision AB kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav eller krav från myndighet, om det handlar om att säkerställa Feiff’s rättsliga intressen eller för att upptäcka andra säkerhetsfrågor.
Om någon av Feiff’s samarbetspartners befinner sig utanför EU/EES kan Feiff komma att överföra dina personuppgifter dit. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Feiff att vidta de åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt.

Vilka rättigheter har du?
Du kan alltid kontakta oss om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, eller om du vill korrigera felaktigheter eller radera dessa uppgifter. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga. Du har även rätt att begära följande:

Tillgång till dina personuppgifter:
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från Feiff Revision AB om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter:
På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter:
På din begäran tar vi bort de personuppgifter vi behandlar om dig om de inte behövs längre för de ändamål de samlades in för. Om det finns lagkrav på behandlingen av dina personuppgifter kommer vi avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen, exempelvis bokföringslagstiftningen.

Begränsning av behandling av dina personuppgifter:
På din begäran begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till vissa avgränsade ändamål.
Du har rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen som utförs med intresseavvägning som ändamål.
Vid invändning mot sådan behandling kommer vi enbart fortsätta att behandla de personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till
Datainspektionen.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra dataskyddsförklaringar ifall det skulle bli nödvändigt p.g.a. ny
teknologi. Var god säkerställ att du har den mest aktuella versionen. Ifall vi ändrar grundläggande paragrafer i denna dataskyddsförklaring kommer vi att gå ut med information via mailutskick.

Kontaktuppgifter
Alla intresserade når oss med frågor om dataskydd på följande adress:
Feiff Revision AB
org. nr 556987-4737
Kungsängsvägen 19
753 23 Uppsala
e-post: info@feiff.se
Tel 018- 565 440